Broedvogels

Natuurlijk zijn er heel veel broedvogels in de Kalverpolder. Het is een natuurgebied waarvan de meeste landjes niet eens door mensen betreden mogen worden. Vogels vinden er rust genoeg om een nest te bouwen. Veel van de vogels doen het land van Siem ook vaak aan.

De fazanten bijvoorbeeld, daarvan zitten er vaak meerdere op het land. En natuurlijk eenden, reigers en zo nu en dan een gans.

Omdat er een hele grote boom staat, een populier, hoor je ook altijd wel vogelzang. Meestal zitten er spreeuwen, een of twee houtduiven, eksters en een paar kauwen. Maar ook de bonte specht komt soms voorbij, wat puttertjes, of de vlaamse gaai.

Naam  
Bergeend 6 Houtduif + Scholekster 20
Blauwborst 12 Huismus + Slobeend 10
Boerenzwaluw + Kauw + Snor 2
Boomkruiper 1 Kievit 43 Soepgans 280
Bosrietzanger 5 Kleine karekiet 37 Spreeuw +
Brandgans 4 Kleine mantelmeeuw ? Sprinkhaanzanger 1
Bruine kiekendief 1 Kneu 1 Staartmees 1
Buizerd ? Knobbelzwaan 2 Stadsduif +
Canadese gans 1 Koekoek 1 Tafeleend 1
Ekster + Kokmeeuw 70 Tjiftjaf +
Fazant + Kolgans 1 Torenvalk ?
Fitis + Koolmees + Tuinfluiter +
Fuut 6 Krakeend 18 Tureluur 15
Gierzwaluw + Kuifeend 14 Turkse tortel +
Grasmus 11 Meerkoet + Veldleeuwerik 1
Graspieper 3 Merel + Vink 1
Grauwe gans 20 Nijlgans 7 Visdief 2
Groenling + Pimpelmees + Vlaamse gaai 1
Grote bonte specht 1 Putter ? Waterhoen 13
Grutto 18 Rietgors 33 Watersnip 1
Havik ? Rietzanger 72 Wilde eend +
Heggemus + Roerdomp 1 Winterkoning +
Holenduif ? Roodborst + Witte kwikstaart +

Het getal achter de naam geeft het aantal broedparen aan. Bij een + is dit aantal onbekend en bij een ? bestaat enkel het vermoeden.

Deze lijst komt uit het beheerplan Kalverpolder.

Aanvullingen door eigen waarneming:
Zwartkop

Tags: vogels lijstjes inventarisatie