Trekvogels in de Kalverpolder

Enkele overwinterende en doortrekkende vogels uit het Beheerplan Kalverpolder. Er is ook een lijst met broedvogels. De lijst hieronder is van dubbele soorten ontdaan.

De vogels met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gezien.

Naam  
Aalscholver IJsvogel [x] Smelleken
Blauwe reiger [x] Indische gans Smient
Blauwe kiekendief Keep Sperwer
Bontbekplevier Kemphaan Strommeeuw
Boomklever [x] Kerkuil [x] Tapuit
Buizerd [x] Grote mantelmeeuw Torenvalk [x]
Dodaars Kluut Vlaamse gaai [x]
Gele kwikstaart Koperwiek Waterral
Glanskop Kramsvogel Watersnip [x]
Goudhaan Oeverloper Wintertaling
Goudplevier Pijlstaart Wulp
Grauwe vliegenvanger Putter [x] Zanglijster
Grote zaagbek Ringmus Zilvermeeuw [x]
Houtsnip Rotgans [x] Zwarte kraai [x]
Huiszwaluw Sijs Zwarte mees

Tags: vogels lijstjes inventarisatie