Valse Voszegge

Eén van de meest voorkomende planten op het land is de valse voszegge. Het komt vooral voor op een vochtig stuk in het midden van het land, waar een soort plas-dras situatie is. Daar deelt hij het land met echte koekoeksbloem, waterkruiskruid, zwarte zegge en rietorchis.

Als je kijkt naar de biotoop die bij de valse voszegge beschreven wordt dan zie je ook dat het goed past:

Zonnige, soms half beschaduwde, meestal verstoorde plaatsen op natte of soms vochtige, voedselrijke, zoete tot brakke, kalkrijke, liefst zware grond (klei, maar ook wel op leem, zand of veen).

Groeiplaatsen: Grasland (weiland met een sterk reliëf, brak grasland en boezemland), bermen, dijken, waterkanten (sloten, greppels, kreken, kanalen, plassen en beschaduwde slootkanten), moerassen, afgravingen (kleiputten), zeeduinen (duinvalleien), bossen (langs bospaden) en struwelen in tichelgaten.

Via Wilde planten.

Tags: zegge